info@adaptica.cz | +420 577 008 511
info@adaptica.cz | +420 577 008 511

Zveřejnění rozhodnutí o přeměně listinných akcií na zaknihované akcie

Společnost Adaptica a.s., se sídlem Tyršovo nábř. 5183, 760 01 Zlín, IČ: 255 13 621 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2573 (dále jen „Společnost“) tímto plní svoji povinnost podle ustanovení § 529 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zveřejňuje, že jediný akcionář v působnosti valné hromady Společnosti svým rozhodnutím ze dne 02.11.2018 ve formě notářského zápisu rozhodl o přeměně všech Společností vydaných 364 ks akcií na jméno v listinné podobě na akcie na jméno v zaknihované podobě (dále jen „Rozhodnutí“). Na základě Rozhodnutí tímto Společnost vyzývá akcionáře k odevzdání jeho listinných akcií vydaných Společností, a to ve lhůtě dvou měsíců. Počátek této lhůty je stanoven na den následující po dni zveřejnění tohoto oznámení o přeměně akcií v Obchodním věstníku. Listinné akcie je možné odevzdat v sídle Společnosti každý pracovní den od 8:00 do 16:00 hodin. Akcionář sdělí Společnosti při odevzdání listinných akcií číslo majetkového účtu v příslušné evidenci, na který mají být odevzdávané akcie zaevidovány.

Ve Zlíně dne 5.11.2018
Za Adaptica a.s.
Ing. Jan Melzer – statutární ředitel